Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy

Videozáznam z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šahách - 13.12.2018Vytlačiť
 

Schránka03.jpg


 
 

Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas PNVytlačiť
 


 
 

Videozáznam z Ustanovujúceho zasadnutia Mestského Zastupiteľstva v Šahách - 7.12.2018Vytlačiť
 

Schránka01.jpg


 
 

Pozvánka na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách - 13.12.2018 o 15.00 hod. Vytlačiť
 

P o z v á n k a

Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

13.12.2018 o 15.00 hod.

v divadelnej sále radnice.

 

M e g h í v ó

 

A községi önkormányzatokról szóló 369/1990. számú törvény 12 § 1. bek. értelmében ö s s z e h í v o m az ipolysági képviselő-testület soron következő 2. ülését

2018.12.13. 15.00 órai kezdettel

a városháza színháztermébe

 

 

Program:

 

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

Vykoná: primátor mesta

 

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

Predkladá: prednosta MsÚ

 

3. Interpelácia poslancov.

 

4. Prehlad čerpania programového rozpočtu města Šahy k. 30.09.2018

Predkladá: vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

 

5. Návrh na odpísanie nedaňovej pohladávky

Predkladá: predseda škodovej komisie

 

6. Schválenie podania žiadosti o NFP na WiFi

Predkladá: ved. OVŽPaRR

 

7. Schválenie podania žiadosti o NFP na CIZS

Predkladá : vedúci OVŽPaRR MsÚ

 

8. Návrh Dodatku č.1. k VZN č. 3/2016 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šahy

Predkladá: vedúci OVŽPaRR MsÚ

 

9. Návrh zmluvy - mestská doprava – ARRIVA a.s.

Predkladá: vedúci OVŽPaRR MsÚ

 

10. Návrh zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šahy pre FolkHont

Predkladá: vedúci OVŽPaRR MsÚ

 

11. Program odpadového hospodárstva mesta Šahy na roky 2016 - 2020

Predkladá: ved. OVŽPaRR

 

12. Správa o výsledkoch kontroly č. 7/2018 a č. 8/2018

Predkladá: hlavná kontrolórka mesta

 

13. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

Predkladá: hlavná kontrolórka mesta

 

14. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta

Predkladá: zástupca primátora

 

15 Všeobecná diskusia.

 

16. Záver.

 

                                                                  Ing. Štefan Gregor, primátor mesta Šahy

 

Súbor na stiahnutie Materiály MsZ.zip Materiály MsZ.zip (3.3 MB)

 
 

Tenis - BABY TOUR TopoľčanyVytlačiť
 

Dňa 9.12.2018 si Ella Szőllősy na turnaji BABY TOUR v Topoľčanoch v kategórii do 8 rokov  vybojovala 1.miesto 

20181209_132406.jpg20181210_055417.jpg


 
 

Videozáznam z 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šahách - 29.11.2018Vytlačiť
 

Schránka02.jpg


 
 

Registrácia chovu ošípanýchVytlačiť
 

Mesto Šahy,  na základe výzvy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Leviciach upozorňuje občanov, chovateľov, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa ruší výnimka udelená rozhodnutím 2006/80/ES pre niektoré členské štáty vrátane Slovenskej republiky, o identifikácii a registrácii zvierat. Uvedeným rozhodnutím nastáva povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej. Uvedená povinnosť vyplýva aj z § 40a zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Na základe týchto skutočností Mesto Šahy na žiadosť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Leviciach oznamuje všetkým neregistrovaným chovateľom ošípaných, aby sa registrovali v centrálnom registri hospodárskych zvierat v najkratšom možnom termíne. Každý chovateľ (každý obyvateľ), ktorý chová doma ošípanú (bez ohľadu na počet ošípaných), je povinný registrovať tento chov.

Postup registrácie:

1.  chovateľ vyplní tlačivo žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat,

2.  chovateľ v zmysle Vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 17/2012 Z. z. vyplní tlačivo registrácie chovu,

3.  vyplnené tlačivá chovateľ doručí na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Leviciach, Milana Rastislava Štefánika 24, 934 05 Levice.

Viac informácií chovatelia získajú: na telefónnom čísle: 036/631 23 52  (Veterinárna správa v Leviciach), e-mailovej adrese: ZdravieZvierat.LV@svps.sk a na webovom portáli Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: http://www.mpsr.sk

Nesplnenie registračnej povinnosti je sankcionovateľné. 
V prípade zistenia neregistrovaných chovateľov v zmysle § 48 zákona č. 39/2007 Z. z. ide o porušenie zákona, za ktorý orgán veterinárnej správy uloží pokutu od 100 € do 400 € pre fyzické osoby a od 400 € do 3500 € pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby.

Súbor na stiahnutie osipane_ziadost_o_registraciu_chovu_18.pdf (384.1 kB)

Súbor na stiahnutie osipane_registračné_tlacivo.pdf (109.1 kB)

Súbor na stiahnutie osipane_tab1_z_vyhlasky.pdf (348.1 kB)


 
 

Spustenie železničnej osobnej dopravy na úseku trate č. 153 Zvolen - Šahy, - informáciaVytlačiť
 


 
 

Voľby do samosprávy mesta Šahy - 2018Vytlačiť
 

4-45d92caa8c6e88486db0768d80aa1e8b786445a3.jpgklik na erb


 
 

STOP skrytému domácemu násiliuVytlačiť
 

Page1.jpg


 
 

Harmonogram vývozu triedeného odpadu na II. polrok 2018Vytlačiť
 


 
 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU - VYHLÁSENIEVytlačiť
 


 
 

Oznam Technických služieb mesta ŠahyVytlačiť
 

ts.jpg


 
 

Dobrovoľná vojenská prípravaVytlačiť
 

vojna.jpg

vojna broz1.jpg

vojna broz2.jpg


 
 

Videozáznam z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šahách - 29.6.2017Vytlačiť
 

msz.jpg


 
 

Informácia o Národnom projekte - Terénna sociálna prácaVytlačiť
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

tsp1.jpg

 

Terénna sociálna práca sa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

 

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti. 

 

• Zmluva o spolupráci číslo: N20160201011

• Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 1.4.2016

• Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.6.2019

 

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Mgr. Babicová Katarína

Terénna pracovníčka/pracovník:  Bc.Tóthová Angelika

E- mail: tspsahy@gmail.com

Tel. kontakt: 0902 767 754

Adresa kancelárie: MSÚ Šahy, Hlavné námestie č.1, 93601 Šahy

 


 
 

SMS PARKING V ŠAHÁCHVytlačiť
 

SMS PARKOVANIE V ŠAHÁCH

 

Od 15.8.2015 je možnosť parkovania v Šahách aj cez mobilné telefóny posielaním SMS správy.

Vodič, ktorý chce zaparkovať na platenom parkovisku s úhradou za parkovné má možnosť kúpiť parkovné aj zaslaním SMS v predpísanom tvare na č. 2200. Následne mu bude vo forme odpovednej SMS doručený parkovací lístok s potrebnými údajmi. Parkujúci je povinný takúto SMS (eP) na vyzvanie predložiť prevádzkovateľovi parkovania alebo policajtovi. Prostredníctvom SMS je možné získať aj ďalšie služby ako predĺženie parkovného a informáciu o službe.

 

V Šahách bola zriadená parkovacia zóna A1 v ktorej je cena parkovného 0,70€/60 minút.

 

Časy parkovného: Pondelok – Piatok od 7.00 do 17.00 hod., Sobota od 7.00 do 12.00 hod.

 

Postup zaslania SMS správy za parkovné v meste Šahy:

SMS sa skladá z povinných údajov:

  •  skratka mesta (SH), medzera
  •  skratka parkovacej zóny (A1), medzera
  •  Evidenčné číslo parkovaného vozidla

SMS správu poslať na tel. číslo: 2200

 

                              Príklad:               SH A1 LV123XY

                                                                                 poslať správu na 2200

 

Parkovací lístok vodič dostane v SMS tvare spravidla do 1 minúty. 10 minút pred skončením predplateného parkovania dostane vodič upozornenie o ukončení platnosti elektronickej parkovacej karty. Vodič sa môže teda rozhodnúť o predĺžení parkovania a to opätovným zaslaním SMS v rovnakom formáte ako pri začatí parkovania.

 


 
 

dnes je: 16.12.2018

meniny má: Albína

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka