Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách - 3.5.2018 o 15.00 hod.Vytlačiť
 

P o z v á n k a

 

Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

03.05.2018 o 15.00 hod.

v divadelnej sále radnice

 

M e g h í v ó

A községi önkormányzatokról szóló 369/1990. számú törvény 12 § 1. bek. értelmében

ö s s z e h í v o m az ipolysági képviselő-testület soron következő 35. ülését

2018.05.03. 15.00 órai kezdettel

a városháza színháztermébe

 

Program:

 

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

Vykoná: primátor mesta

 

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

Predkladá: prednosta MsÚ

 

3. Informácie primátora

 

4. Interpelácia poslancov.

 

5. Záverečný účet mesta Šahy a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Predkladá: primátor mesta Šahy

 

6. Rozpočtové opatrenie č.1.

Predkladá: primátor mesta Šahy

 

7. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2017

Predkladá: predseda ústrednej inv. komisie

 

8. Informácia o doručených oznámeniach funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MsZ a primátora mesta Šahy.

Predkladá: predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

9. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Technických služieb mesta za rok 2017.

Predkladá: riaditeľ TS mesta Šahy

 

10. Správa o stave životného prostredia – správa o výsledkoch jarného upratovania.

Predkladá: vedúci oddelenia výstavby a ŽP MsÚ a riaditeľ TS mesta

 

11. Správa o činnosti Mestskej polície v Šahách za rok 2017.

Predkladá: náčelník MsP

 

12. Návrh plánu kultúrnej činnosti mesta na rok 2018.

Predkladá: vedúca oddelenia kultúry MsÚ

 

13. Správa o výsledkoch kontroly č. 2/2018

Predkladá: hlavná kontrolórka

 

14. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov - Daňové riaditeľstvo

Predkladá: primátor mesta

 

15. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov - kapely

Predkladá: ved. OVŽPaRR

 

16. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov – Charitas SAAG Šahy

Predkladá: ved. OVŽPaRR

 

17. Návrh zámeru priameho predaja pozemku vo vlastníctve mesta Šahy – p. Morvai

Predkladá: ved. OVŽPaRR

 

18. Protest prokurátora k VZN č. 5/2011 o podmienkach podnikania na území mesta Šahy

Predkladá: ved. OVŽPaRR

 

19. Návrh zmluvy – nakladanie s komunálnym odpadom - Galio s.r.o

Predkladá: ved. OVŽPaRR

 

20. Chránené hrobové miesta

Predkladá: predseda komisie pre tvorbu registra chrán. hrobov

 

21. Návrh na pridelenie mestských nájomných bytov.

Predkladá: vedúci OVŽPaRR, predseda bytovej komisie

 

22. Hodnotiaca správa o plnení Programu hosp. a soc. rozvoja mesta Šahy za rok 2017

Predkladá: ved. OVŽPaRR

23. Všeobecná diskusia.

 

24. Záver.

 

                           Ing. Štefan Gregor, primátor mesta Šahy

 

Súbor na stiahnutie Materiály MsZ.zip Materiály MsZ.zip (6.5 MB)

 
 

XXV. ročník Poipeľskej súťaže vín - pozvánkaVytlačiť
 

Mesto Šahy

v spolupráci s Vinum Saag a  Ing. Tiborom Petrezsélom

organizuje

XXV. ročník Poipeľskej súťaže vín

a 6. ročník o „ Pohár primátora mesta Šahy“

 

Pozvánka a pravidlá súťaže

       

Vážený vinár, vinárska spoločnosť – výrobcovia vín !

Organizátori Vás srdečne pozývajú do súťaže XXV. ročníka Poipeľskej súťaže vín a 6. ročníka

súťaže o „ Pohár primátora mesta Šahy“.

       

Podmienky účasti:

 1. Prihlásiť sa možno písomne, telefonicky, e-mailom alebo osobne do 30.apríla 2018
 2. Súťažiaci dodá organizátorovi po 3 fľaše obsahu 0,75 l z každej súťažnej vzorky. Každá fľaša musí byť označená nasledovnými údajmi :                      
 • názov odrody
 • ročník
 • prívlastok (ak je)
 • kategória(podľa obsahu cukru):
 1. vína tiché biele suché
 2. vína tiché biele ostatné
 3. vína tiché ružové
 4. vína tiché červené suché
 5. vína tiché červené ostatné
 1. Prihlásené vzorky vín prosíme odovzdať na adrese Hlavné námestie č. 39, Vinoli - Borpatika, v dňoch 23-27. apríla 2018 od 9:00 do 17:00, 28.apríla 2018 (sobota) od 9:00 do 12:00.
 2. Poplatok za jednu odovzdanú vzorku je 3,- eurá.
 3. Hodnotenie vzoriek vín vykonávajú odborné medzinárodné degustačné komisie 4. mája 2018. Pre senzorické hodnotenie vín sa použije 100 bodový systém, hodnotenie je anonymné. Každá degustačná komisia vyberie 2 vína do finále, v ktorom predsedovia komisie vyberú šampióna súťaže, ktorý získa cenu primátora mesta.
 4. Slávnostné vyhodnotenie súťaže so sprievodnými programami  bude 26. mája 2018 o 16:00 hod. na Parkovej ulici v Šahách, kam srdečne pozývame každého súťažiaceho vinára, milovníkov kvalitného vína a dobrej zábavy. 

Kontakty: 

Ing. Tibor Petrezsél, tel.: 0908187605, e-mail: tibor.petrezsel@gmail.com

Hlavné námestie č. 39. tel.:  0911-324727


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Ladislava Balleka, Ul. E. B. Lukáča 6 v Šahách Vytlačiť
 


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Lajosa Pongrácza s VJM- Pongrácz Lajos Alapiskola, Mládežnícka 24, Šahy - IpolyságVytlačiť
 


 
 

Odpočty spotreby elektrickej energieVytlačiť
 

Vážení obyvatelia mesta Šahy
 

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termín realizácie cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie, ktoré sa uskutočnia nasledovne v dňoch:

 

24.4.2018 – 25.4.2018: Preseľany nad Ipľom 

 

Žiadame preto všetkých (aj neobývané nehnuteľnosti) odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali svojich psov.

Kontakt: 0908-732-063

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

 

POZNÁMKA:

Žiadne iné osoby okrem spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie!

 

                                                                     ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ


 
 

Böllér BLVytlačiť
 

IV. Böllér BL plakát.jpg


 
 

Oznam Štatistického úradu Slovenskej republikyVytlačiť
 


 
 

Jarné upratovanieVytlačiť
 

Jarné upratovanie 2018

 

Technické služby oznamujú obyvateľom mesta, že jarné upratovanie začína:

 

od 09. 04. 2018  do 15. 04. 2018  - pravá strana mesta

- koniec Mládežníckej ulice

- Ulica Mikszátha

- križovatka ulíc Thúroczyho a Ľ. Štúra

- Vajanského ulica

- Ulica F. Rákócziho II. / city park/

 

od  16. 04. 2018 do 22. 04. 2018 - ľavá strana mesta a mestská časť Homok

-Ulica Obrancov mieru

-Ulica 1. mája

-sídlisko Tabán - pri zberných surovinách

-mestská časť Homok: ulice Bitunková, Bernecká, Zahradnícka, Sipossa, Kuzmányho, Madácha

 

od 23. 04. 2018 do 29. 04. 2018 - obce Preseľany a Tešmak

 

Od uvedeného dňa budú na stanovištiach umiestnené veľkoobjemové kontajnery po dobu jedného týždňa a pravidelne po naplnení odvážané a vrátené na pôvodné miesto.

Prosíme obyvateľov mesta, aby objemný odpad /odpad ktorý svojím objemom presahuje malú zbernú nádobu/ umiestňovali do pristavených kontajnerov a odpad zo záhrad mimo kontajnera. Ďalej prosíme obyvateľov, aby po konečnom odvezení kontajnera už nevyvážali odpad na stanovištia kontajnerov. Ďakujeme!

Po jarnom upratovaní sa bude zbierať elektroodpad. O termíne zberu elektroodpadu budú obyvatelia mesta včas informovaní. Preto prosíme obyvateľov mesta, aby elektroodpad nevhadzovali do kontajnerov.  

 

 


 
 

OZNAM OKRESNÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V LEVICIACHVytlačiť
 


 
 

Dobrovoľná vojenská prípravaVytlačiť
 

vojna.jpg

vojna broz1.jpg

vojna broz2.jpg


 
 

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti - Generálny pardonVytlačiť
 

slov.jpgmagyar.jpg


 
 

Do práce na bicykliVytlačiť
 

Do práce na bicykli-1.jpgpicture1-1.jpgpost2-2.jpg


 
 

Videozáznam z 34. riadneho zasadnutia MsZ v Šahách - 1.3.2018Vytlačiť
 

ms.jpg


 
 

Úradné hodiny u primátora mesta ŠahyVytlačiť
 

 

Úradné hodiny primátora mesta pre občanov sú určené každý nepárny týždeň v pondelok od 14.30 hod. do 17.00 hod. (od 1.2.2016 každý druhý týždeň).

Termín prijatia je možné vopred dojednať na sekretariáte mestského úradu na tel.: 036/6373611, alebo e-mailom: sahy@sahy.sk.

O prípadných zmenách budeme občanov informovať.

                                                                                                                                                        Vedenie MsÚ


 
 

Hodnotný darček do každej rodiny.Vytlačiť
 

Kniha je spracovaná v slovenskom a maďarskom jazyku.

Predajné miesta v Šahách: Mestský úrad - pokladňa

                                        Mestská knižnica

                                        Hontianske múzeum

Predajná cena: 10,- €

AG_Márton_István_könyvborító-teljes_címmel_2017_2.jpg


 
 

Videozáznam z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šahách - 29.6.2017Vytlačiť
 

msz.jpg


 
 

Informácia o Národnom projekte - Terénna sociálna prácaVytlačiť
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

tsp1.jpg

 

Terénna sociálna práca sa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

 

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti. 

 

• Zmluva o spolupráci číslo: N20160201011

• Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 1.4.2016

• Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.6.2019

 

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Mgr. Babicová Katarína

Terénna pracovníčka/pracovník:  Bc.Tóthová Angelika

E- mail: tspsahy@gmail.com

Tel. kontakt: 0902 767 754

Adresa kancelárie: MSÚ Šahy, Hlavné námestie č.1, 93601 Šahy

 


 
 

SMS PARKING V ŠAHÁCHVytlačiť
 

SMS PARKOVANIE V ŠAHÁCH

 

Od 15.8.2015 je možnosť parkovania v Šahách aj cez mobilné telefóny posielaním SMS správy.

Vodič, ktorý chce zaparkovať na platenom parkovisku s úhradou za parkovné má možnosť kúpiť parkovné aj zaslaním SMS v predpísanom tvare na č. 2200. Následne mu bude vo forme odpovednej SMS doručený parkovací lístok s potrebnými údajmi. Parkujúci je povinný takúto SMS (eP) na vyzvanie predložiť prevádzkovateľovi parkovania alebo policajtovi. Prostredníctvom SMS je možné získať aj ďalšie služby ako predĺženie parkovného a informáciu o službe.

 

V Šahách bola zriadená parkovacia zóna A1 v ktorej je cena parkovného 0,70€/60 minút.

 

Časy parkovného: Pondelok – Piatok od 7.00 do 17.00 hod., Sobota od 7.00 do 12.00 hod.

 

Postup zaslania SMS správy za parkovné v meste Šahy:

SMS sa skladá z povinných údajov:

 •  skratka mesta (SH), medzera
 •  skratka parkovacej zóny (A1), medzera
 •  Evidenčné číslo parkovaného vozidla

SMS správu poslať na tel. číslo: 2200

 

                              Príklad:               SH A1 LV123XY

                                                                                 poslať správu na 2200

 

Parkovací lístok vodič dostane v SMS tvare spravidla do 1 minúty. 10 minút pred skončením predplateného parkovania dostane vodič upozornenie o ukončení platnosti elektronickej parkovacej karty. Vodič sa môže teda rozhodnúť o predĺžení parkovania a to opätovným zaslaním SMS v rovnakom formáte ako pri začatí parkovania.

 


 
 

ďalšie dni

Sobota 28.4.
U Galena
F.Rákócziho II. č.2,
936 01 Šahy
036/7410 650

dnes je: 25.4.2018

meniny má: Marek

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka