Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách - 15.2.2018 o 15.00 hod.Vytlačiť
 

P o z v á n k a

     Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m  33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

15.02.2018 o 15.00 hod.

v divadelnej sále radnice

M e g h í v ó

     A községi önkormányzatokról szóló 369/1990. számú törvény 12 § 1. bek. értelmében 

 ö s s z e h í v o m  az ipolysági képviselő-testület soron következő 33. ülését

2018.02.15.  15.00  órai kezdettel

 

a városháza színháztermébe

 

Program:

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

    Vykoná: primátor mesta

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

    Predkladá: prednosta MsÚ

3. Informácie primátora

4. Interpelácia poslancov.

5. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky mesta Šahy za rok 2016

    Predkladá: vedúca odd. ekonomického MsÚ

6. Informácia o použití prebytku rozpočtového hospodárenia za r. 2016

Predkladá: primátor mesta Šahy

7. Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2018 - 2020

    Predkladá: primátor mesta

8. Správa o kontrolnej činnosti a správy o výsledkoch kontroly

Predkladá: hlavná kontrolórka mesta

9. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o používaní pyrotechnických  výrobkov na území mesta Šahy

    Predkladá: ved. OVŽPaRR

10. Návrh dodatku k nájomnej zmluve na prenájom  nehnuteľného majetku mesta  -  SaagScouting

      Predkladá: ved. OVŽPaRR

11. N á v r h  zámeru prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šahy - kapely

      Predkladá: ved. OVŽPaRR

12. Návrh zámeru prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šahy - Charitas

Predkladá: ved. OVŽPaRR

13. Schválenie „Ročného záznamu do kroniky mesta za rok 2016“

       Predkladá: kronikár mesta

14. Informačné tabule – na vstup/výstup do mesta – Zmluva o vzájomnej spolupráci

      Predkladá: ved. OVŽPaRR

15. Schválenie poskytovania dotácie na záujmovú činnosť detí

      Predkladá: ved. OŠMaŠ

16. Schválenie Zmluvy o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí  - mesto Krupina

      Predkladá: ved. OŠMaŠ

17. Stanovisko Mesta Šahy k zaradeniu študijného odboru „2413 K mechanik strojov a zariadení“ do zoznamu študijných a učebných odborov SOŠ- Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy

      Predkladá: ved. OŠMaŠ

18. PHSR – Schválenie „Akčného plánu na rok 2018“

      Predkladá: ved. OVŽPaRR

19. Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2015 o určení názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v meste Šahy

      Predkladá: pov. ved. OSaO

20. Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledkuEnergo _Bytos s.r.o. za rok 2016

     Predkladá: primátor mesta

21. Všeobecná diskusia

22. Záver.   

                                                                                        Ing. Štefan Gregor

                                                                                         primátor mesta

Súbor na stiahnutie Materiály MsZ.zip Materiály MsZ.zip (6.2 MB)

 

Zverejnené 9.2.2018 -pc-


 

dnes je: 16.1.2019

meniny má: Kristína

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka