Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Dane, poplatky a financie

V tejto sekcii budú zodpovedané Vaše konkrétne otázky a námety. Najneskôr do 5 pracovných dní uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými odbornými pracovníkmi mesta z danej oblasti.
Komentáre k jednotlivým príspevkom posielajte do "Všeobecnej diskusie".

Otázky a odpovede - dane, poplatky a financie

Pridať príspevok

 
pridané 1.3.2018 13:04:06

Poplatok za odpad.

Dobrý deň, moja otázka znie tak, či schránkové firmy v meste platia poplatok za odpad, keď áno koľko a keď nie prečo ? Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

študent z mesta


 
Reakcia na príspevokpridané 5.3.2018 08:58:22

Vážený „študent z mesta“,
Pojem „ schránkové firmy“ v zákone č. 513/1991 Zb. v z.n.p. (v Obchodnom zákonníku) ako taký neexistuje. Tento zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním.
Daňové konanie je neverejné, preto Vám dávam do vedomia § 11 zákona č. 563/2009 Z.z o správe daní.
V § 77 zákona č. 582/2004 Z.z. (zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku...) sa uvádza, ktorý poplatník platí za komunálne odpady v zmysle zákona.
Sadzby poplatku sú stanovené vo VZN mesta Šahy č. 7/2017.
V prípade, ak ste podnikateľom na území mesta Šahy a máte akýkoľvek problém týkajúci sa poplatku za odpad sme pripravení Vám s ním pomôcť. Obráťte sa na nás, ochotne poradíme /MsÚ kanc.č.14/. Prípadne nás môžete kontaktovať aj cez e-mail: poplatky@sahy.sk, alebo na tel.: 036/6373620.

Ing. Edita Tóthová, referent ekon.oddelenia


 
pridané 3.2.2018 21:57:57

Rozpočet

Pani vedúca ekonomického úseku. Predsa máte podľa mňa rozpísané v škôlkach, čo ide na kuchyne a čo pre ostatných zamestnancov. Máte tam rozpočet zverejnený pre ŠJ pri MŠ Hviezd.30, ako aj pre ŠJ pri MŠ M.R. Štefánika a rozpočty pre MŠ M.R.Štefánika , MŠ Hontianska, MŠ Hviezdoslavova 30, 32, kde uvádzate ročný rozpočet na mzdy, odvody, vodné a stočné, energie, cestovné, pracovné pomôcky, prevádzkové stroje, atď. Prečo sa to pri základných školách nerozvádza ?

Občan.


 
Reakcia na príspevokpridané 7.2.2018 07:12:47

Vážený občan!
Základné školy sú rozpočtovými organizáciami a majú právnu subjektivitu. Ich štatutárom je riaditeľ, ktorý zodpovedá za rozpočet školy.
Ohľadom návrhu rozpočtu ZŠ obráťte sa prosím na riaditeľov jednotlivých škôl, ktorí navrhli položky rozpočtu.

Ing. Klaudia Karvaiová, vedúca ekonomického oddelenia


 
pridané 2.2.2018 10:22:22

Rozpočet

Pri rozpočte škôlok je rozpis financií podľa toho, či sa jedná o škôlku - učiteľky a školské jedálne s rozpisom načo sú určené financie. Pri základných školách to už sa nedeje. Je len napísané koľko peňazí dostanú v jednej sume, tým pádom nevieme, koľko je na výplatu učiteľom, kuchárkam, upratovačkám, na energie, nákup pomôcok pre deti ( učiteľom) atď. Môžte uviesť dôvod prečo je to tak ?

Občan.


 
Reakcia na príspevokpridané 2.2.2018 12:47:35

Vážený občan!

Všetky Základné školy a aj Základná umelecká škola majú rozpísaný návrh rozpočtu na: mzdy, poistné, tovary a služby a transfery. Je to zverejnené na webovej stránke mesta Šahy. Ani Materské školy nemajú zvlášť rozpísané výplaty učiteľom, kuchárkam, upratovačkám. Podrobný návrh rozpočtu skôl nájdete na jednotlivých školách.

Ing. Klaudia Karvaiová, vedúca ekonomického oddelenia


 
pridané 18.12.2017 13:04:09

Dlžníci na daniach.

Prečítal som zoznam daňových dlžníkov a daňových subjektov, ktorým bol povolený odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach. Niektoré právnické a fyzické osoby sú evidované na zozname daňových dlžníkov už viac rokov. Pýtam sa Vás, či daňové subjekty žiadali správcu dane / mesto Šahy / o povolenie odkladu platenia dane alebo platenie tejto dane v splátkach a či to aj dostatočne odôvodnili ? Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najviac na dvanásť mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo rozdielu dane. Niektorým daňovým subjektom už vypršala uvedená lehota a nevidím v zozname, že tá pozdĺžnosť / daňový nedoplatok / , by bola menšia , teda neviem ako platia dane v splátkach.

poctivý daňovník


 
Reakcia na príspevokpridané 21.12.2017 08:50:26

Vážený poctivý daňovník,
ďakujeme za Váš príspevok a dovolíme si upresniť Vami citované predpoklady. V prvom rade podľa §57 ods. 3 daňového poriadku správca dane môže povoliť platenie dane v splátkach alebo odklad platenie dane najviac na 24 mesiacov a nie na 12 mesiacov ako Vy uvádzate. Tento inštitút využíva správca dane v prípade podanej žiadosti daňovníkom a zároveň uhradením správneho poplatku. Určite je Vám známe, že daňové konanie je v zásade neverejné, až na výnimky uvedené v zákone. Uverejnením Informácie o ktoré nás žiadate o daňových subjektoch, by došlo k porušeniu daňového tajomstva podľa § 11 ods. 4 daňového poriadku.
Zoznam daňových dlžníkov sa aktualizuje raz ročne.


ng. Katarína Párisová, referent ekonom. oddelenia


 
pridané 8.11.2017 21:06:16

Péter

Dobrý večer, na poslednom zasadnutí MZ odznelo, že p. Péter dĺži mestu na prenájmoch vyše 17 000€!!!, pýtam sa, ako je možné, že nefiguruje na zozname dĺžnikov?

Aďo


 
Reakcia na príspevokpridané 13.11.2017 09:33:29

Dobrý deň. Na internetovej stránke mesta v zmysle paragrafu 52 bodu 2 zàkona č. 563/2009 Z.z. o spràve daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zàkonov zverejníme len zoznam daňových dĺžníkov.

Ing. Klaudia Karvaiová, vedúca ekonomického oddelenia


 
pridané 1.2.2017 15:50:40

Daň za psa

Dobrý deň ja by som sa chcela opýtať keď bývam v podnájme a mám dvoch psov kto má zahlásiť tých psov na platenie dane za ne ,ja ako nájomník alebo majiteľ domu kto nám dal dom do podnájmu za skorú odpoveď Vám ďakujem

Rozália


 
Reakcia na príspevokpridané 6.2.2017 13:03:46

Milá Rozália,

podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, §23 „ daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba , ktorá je a) vlastníkom psa alebo b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Ing. Katarína Párisová, referent ekonom. oddelenia


 
pridané 25.1.2017 18:07:58

Dlžníci Šahy

Dobrý deň.
Chcem sa informovať kedy sa robí aktualizácia dlžníkov Šahy? je tam rok 2015.Ďakujem za odpoveď z pozdravom Kristína.

Kristina.


 
Reakcia na príspevokpridané 27.1.2017 08:26:49

Vážená Kristina!

Správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho roka (r. 2016). Zoznamy sa v zmysle § 52 zákona 563/2009 zverejňujú v prvom polroku bežného roka (t.j. r.2017) na webovom sídle mesta Šahy.

Ing. Klaudia Karvaiová, vedúca ekonomického oddelenia


 
pridané 15.12.2016 21:50:36

Dlznici

Dobry den, chcel by som sa opytat, ze co mienite urobit s danovymi dlznikmi, ten zoznam sa len rozsiruje, ale ked to spocitate su to nemale peniaze. Ako vidim, medzi nimi su aj zamestnanci MsU, doktori a verejne zname osobnosti. Neobavate sa, ze takto iba pribudnu dalsi, ktori to beru ako inpiraciu, ako neplatit dane, ved sa im nestalo nic, tak prestanu platit. Su tam osoby, ktore su tam uz dlhe roky. Dakujem za odpoved.

Juraj z Terchovej


 
Reakcia na príspevokpridané 19.12.2016 15:07:58

Vážený pán „Juraj z Terchovej“,
Zoznam dlžníkov sa aktualizuje 1x ročne v zmysle § 52 bodu 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K vymazaniu zo zoznamu dlžníkov môže dôjsť až po ďalšej aktualizácii údajov.

Zavedením zverejňovania dlžníkov by sa mala zvýšiť platobná disciplína fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým evidujeme pohľadávky.
Ďalším opatrením je zaslanie výzvy, aby v lehote stanovenej vo výzve dlžník dobrovoľne splnil svoj záväzok. V opačnom prípade musí rátať s tým, že správca dane je pripravený vymáhať svoju pohľadávku aj prostredníctvom exekučného konania.

Zdá sa Vám, že sa s dlžníkmi nič nedeje? V zozname dlžníkov sa nachádzajú aj osoby, ktoré svoj nedoplatok uhrádzajú na základe splátkového kalendára, prípadne osoby, ktoré sú v konaní už u exekútora, aj osoby , ktoré svoj dlh v priebehu roka uhradili.
Najbližšia aktualizácia zoznamu daňových dlžníkov bude zverejnená do 30.6.2017.

Aký je postup pri riešení neplatiča? Nie každý dlžník je v dobrej finančnej situácii. Čo má urobiť v takom prípade, ak nemá po ruke okamžite dlžnú sumu? Pokiaľ si je vedomý svojej podlžnosti a nie je schopný dlžnú sumu uhradiť jednorazovo, odporúčame im okamžite komunikovať so správcom dane. Správca dane môže na základe žiadosti daňovníka povoliť aj splátky dlžných súm, kedy sa písomne pristúpi k uznaniu dlhu so splátkovým kalendárom.
Fyzické a právnické osoby, ktoré ignorujú platenie daní a poplatkov porušujú zákon a riskujú vymáhanie exekútorom, čím sa im dlh navyšuje v prospech exekútora.

Podotýkame, že na základe citovaného postupu s vymáhaním pohľadávok z minulých rokov sme úspešní, nakoľko sa nám podarilo dosiahnuť plnenie rozpočtu daní a poplatkov na viac ako 100 % oproti očakávaným - plánovaným príjmom, čo znamená, že sme úspešní s vymáhaním aj starých pohľadávok.

Ing. Edita Tóthová, referent ekon.oddelenia


 
pridané 9.12.2015 11:20:22

poplatky za odvoz ODPADU

Chcem sa opýtať,či aj na budúci rok bude treba potvrdenie zo zahraniničia kvôli tomu,ak deti bývajú prechodne v zahraničí,ale majú trvalý pobyt v Šahách(už to bude štvrtý rok).Keď ide syn pýtať toto potvrdenie v Rakúsku,tak tam len krútia hlavou a ťukajú si na čelo,že úradníci na Slovensku majú zakódovanú asi len jednoročnú pamäť.Nehovoriac o tom,že vystavenie potvrdenia ani v Rakúsku neni zadarmo.Už mi je trápne počúvať stále tú istú výhovorku,že Šahanskí úradníci za to nemôžu,to tí na ministerstve vnútra a ktovie kde ešte všade za to môžu!

Štefan Štedra, st.


 
Reakcia na príspevokpridané 15.12.2015 07:19:20

Vážený pán Štefan Štedra st.,
sme veľmi smutní z Vašej reakcie a z neopodstatnených výhovoriek na „Šahanských úradníkov“!
Na zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uzniesla Národná rada Slovenskej republiky.
Poplatníkom v zmysle zákona je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt , alebo prechodný pobyt , alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu , alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť").
Podotýkame, aby sa vyšlo v ústrety občanom mesta Šahy, sa zaviedlo v TKO zníženie poplatku aj občanom pracujúcim v zahraničí, alebo dlhodobo žijúcim v zahraničí.
Uvedené zníženie sa na základe žiadosti poplatníka vykonáva v zmysle Dodatku č.3/2012 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 8/2009 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, spôsobe separácie, zhodnocovania, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov , ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo, t.j. zákon dáva možnosť , aby mesto určilo VZN zníženie poplatku. Vami nazvaní „šahanskí úradníci“ vytvorili možnosť na uvedené zníženie z dôvodu, aby sa finančne nezaťažovali občania, ktorí sa počas roka skutočne nezdržiavajú doma.
Ak sa jedná o osobu dlhodobo žijúcu v zahraničí a cudzine (za dlhodobý pobyt sa považuje celé zdaňovacie obdobie) sú v zmysle VZN potrebné nasledovné doklady: doklad potvrdzujúci štátne občianstvo v zahraničí a cudzine alebo povolenie o prechodnom pobyte v zahraničí a cudzine a iný doklad, ktorý hodnoverne preukazuje dlhodobý pobyt počas celého kalendárneho roka v zahraničí a cudzine.
Ak sa jedná o osobu pracujúcu v zahraničí a cudzine s pobytom sú v zmysle VZN je potrebný jeden z nasledovných dokladov: potvrdenie o pobyte na území iného štátu počas zdaňovacieho obdobia, potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru počas zdaňovacieho obdobia, potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí počas zdaňovacieho obdobia, potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí počas zdaňovacieho obdobia, doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí počas zdaňovacieho obdobia, potvrdenie o prechodnom pobyte mimo územia SR.(V prípade FO oprávnenej na podnikanie pracujúcej ako opatrovateľ/ka v zahraničí predloží pracovnú zmluvu a potvrdenie od rodiny a doklad o odvodoch do sociálnej poisťovne prípadne platbe daní z príjmu v zahraničí za predchádzajúce obdobie).
Doklady musia vykrývať celé zdaňovacie obdobie ( od 1.1. bežného roka do 31.12. bežného roka) a aj žiadosť na zníženie poplatku je len na konkrétny zdaňovací rok, ako i následne aj rozhodnutie za vyrubený poplatok, takže s pamäťou úradníka to nemá nič spoločné.
Veľa miest v rámci Slovenska si zjednodušilo výber poplatku za TKO a nezohľadňuje vo svojom všeobecnom záväznom nariadení mesta žiadne zníženia.
Tvrdíte, že rakúski úradníci sú pobúrení vydať potvrdenie a predsa osočujete šahanských, ktorí Vám vychádzajú v ústrety a poskytujú úľavu. Nie je to smiešne?!
Je nám to veľmi ľúto, že si robíte takéto starosti ohľadne TKO. Kľudne Ste sa so svojím problémom mohli obrátiť na riešenie na Mestský úrad, kde by sme Vám ochotne a radi pomohli .
Nakoľko je každý prípad ojedinelý, a ak si budete nárokovať zníženie poplatku na rok 2016 a máte akýkoľvek problém týkajúci sa poplatku za odpad sme pripravení Vám s ním pomôcť. Obráťte sa na nás, ochotne poradíme /MsÚ kanc.č.14/. Prípadne sa na nás môžete kontaktovať cez e-mail: poplatky@sahy.sk, alebo tel.:036/7412127

Ing. Edita Tóthová, referent ekon.oddelenia


 
pridané 19.11.2015 19:22:23

vývoz smetí pred mestký úrad.

Dobry deň.
Som jeden z mnoho nespokojných obyvateľov, ktorý mali smolu a sviatok pripadol na utorkový deň, kedy sa u nás vynášajú smeti. Žiaľ tohto roku je to už tretí krát. Ulice z ktorých sa TKO vynáša v utorok majú proste smolu.
Neda sa to vyriešiť , aby ulice Cintorínska, Obr.mieru atď. mali TKO vyvezený tak ako iné dni? Najradšej by som pozbieral na auto všetok ten odpad a vysypal pred MÚ. Určite sa to dá, len by to chcelo trochu viac ochoty. Nájdite prosím nejaké riešenie. Ďakujem.

Lacko L.


 
Reakcia na príspevokpridané 20.11.2015 15:32:03

Ak pripadne vývoz TKO na deň pracovného pokoja /sviatok/, náhradný termín vývozu TKO je vopred hlásený mestským rozhlasom, uverejnený na veb. stránke mesta a na úradnej tabuli pred mestským úradom. Tak to bolo aj teraz a zber namieso utorka bol uskutočnený v stredu.

Štefan Csinger, riaditeľ TS


 
Položky 1-10 z 25

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka