Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Organizačný poriadok

ORGANIZAČNÝ PORIADOK MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAHÁCH

Organizačný poriadok
Mestského zastupiteľstva v Šahách
 
Článok I.
Úvodné ustanovenia
 
Organizačný poriadok Mestského zastupiteľstva v Šahách / ďalej len organizačný poriadok/ upravuje postavenie a pôsobnosť mesta, mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestského zastupiteľstva, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi orgánmi samosprávy mesta, zásady organizácie, metódy a formy práce.
 
Článok II.
Postavenie mesta a jeho obyvateľov
 
 1. Mesto je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, majúcich na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok ustanovených zákonom. Mesto spolupracuje s politickými stranami a politickými hnutiami vyvíjajúcimi činnosť na území mesta a so záujmovými združeniami obyvateľov mesta. Pri plnení úloh samosprávy mesto spolupracuje s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v jeho územnom obvode.
 2. Postavenie mesta a pôsobnosť jeho orgánov upravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení /ďalej zákon/. Pokiaľ ide len o majetok mesta, jeho príjmy a pod. aj ďalšie osobitné zákony.
 3. Obyvateľom mesta je občan, ktorý je v ňom prihlásený na trvalý pobyt. Zúčastňuje sa na samospráve v rámci svojich práv a povinností. Mesto má voči občanovi povinnosti stanovené zákonom, resp. ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Obyvatelia mesta vykonávajú za podmienok určených v § 3, ods. 2, 3 a § 4 ods. 2 zákona  samosprávu mesta.
 5. Na samospráve mesta má právo podieľať sa / okrem práv uvedených v  § 3 ods. 2 písm. a/ a b/ zákona / aj ten, kto má na území nehnuteľný majetok alebo v meste trvale pracuje a platí dane alebo miestny poplatok, alebo kto sa v meste zdržuje a je v ňom prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo mesta.
 
Článok III.
Orgány mesta
 
Orgánmi mesta sú:
a/ mestské zastupiteľstvo
b/ primátor mesta
 
ďalej mesto si podľa potreby zriaďuje:
a/ komisie
b/ výbory v mestských častiach Tešmák a Preseľany nad Ipľom
c/ mestskú políciu
d/ dobrovoľný verejný požiarny zbor
 
Článok IV.
Mestské zastupiteľstvo
 
1.     Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta.
2.     Mestské zastupiteľstvo je zložené z poslancov, zvolených v priamych
        voľbách obyvateľmi mesta. Počet poslancov mestského zastupiteľstva je 13.
3.     Každý poslanec má právo vykonávať úradné hodiny v priestoroch mestského úradu pre styk s občanmi mesta.
 
Článok V.
Základné úlohy mestského zastupiteľstva
 
1.      Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona o obecnom zriadení.
 
2.      Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia mesta, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s nimi,
b/ schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,
c/ schvaľovať územný plán mesta a jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
d/ určovať náležitosti miestnej dane alebo poplatku a rozhodovať o prijatí daru alebo pôžičky,
e/ vyhlasovať hlasovanie obyvateľstva mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať verejné zasadnutie občanov,
f/ uznášať sa na nariadeniach mesta,
g/ určovať organizáciu mestského úradu a určovať plat primátora a hlavného kontrolóra,
h/ schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov mesta, rokovací poriadok,  pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.,
ch/ zakladať, zriaďovať a kontrolovať mestské podniky, rozpočtové a príspevkové právnické osoby,
i/ schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činnosti a účasť na združeniach
j/ zriaďovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
k/ udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny.
 
3.      Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta, ak ide o návrh:
a/  na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta,
b/  na zavedenie a zrušenie miestnej dane, verejnej dávky, alebo poplatku,
c/  petície skupiny obyvateľov mesta v počte 20 % všetkých oprávnených voličov.
  
4.      Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach.
 
5.      Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať verejné
 zhromaždenie obyvateľov mesta, alebo jej časti.
 
6.      Mestské zastupiteľstvo, ktoré je orgánom samosprávy mesta:
a/ rozhoduje o zriadení výborov v mestských častiach a o vymedzení ich kompetencie,
b/ ustanovuje farby mesta, mestskú zástavu a mestský erb,
c/ schvaľuje štatút mesta.
 
 
Článok VI.
Postavenie primátora mesta
 
 1. Primátor mesta je predovšetkým najvyšším orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách.
 2. Primátor mesta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch  mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov mesta. Je správnym orgánom v administratívno-právnych vzťahoch.
 
 1. Primátor :
a/ zvoláva a vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
b/ vykonáva mestskú správu,
c/ zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom k právnickým a fyzickým osobám,
d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom vyhradené
    mestskému zastupiteľstvu
e/ uschováva mestskú pečať a mestskú zástavu,
      f/ používa mestské insígnie.
 
Článok VII.
Zástupca primátora mesta
 
 1. Zástupca primátora mesta zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie.
 2. Zástupca primátora je zvolený mestským zastupiteľstvom z poslancov mestského zastupiteľstva na celé funkčné obdobie.
 
 1. Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:
a/ zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva, a podpisuje ich uznesenia,
b/ vykonáva mestskú správu v spolupráci s mestským zastupiteľstvom,
c/ plní úlohy štatutárneho zástupcu v majetkovoprávnych veciach a úlohy správneho orgánu v administratívno-právnych vzťahoch. 
 1. Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora ustanoví okruh a rozsah úkonov a činností, ktoré je zástupca primátora oprávnený vykonávať.
 
Článok VIII.
Komisie
 
 1. Komisie sa zriaďujú fakultatívne ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
 2. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z obyvateľov mesta zvolených mestským zastupiteľstvom. Na čele komisií je poslanec.
 3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo podľa miestnych podmienok a potrieb.
 
 1. Komisie najmä :
a/  v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené vypracúvajú :
-         stanoviská k prerokovávaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie
mestského zastupiteľstva,
-         stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v meste,
-         stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života v meste,
 
b/  v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené :
-         vypracúvajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých
otázok života mesta na rokovanie mestského zastupiteľstva,
-         predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskému zastupiteľstvu.
Mestské zastupiteľstvo je povinné sa s nimi zaoberať.
-         predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskému úradu, ktorý je sa s
nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledku riešenia,
 
c/  v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené :
-         kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva,
-         dozerajú na celkovú činnosť mestského úradu v rámci svojej pôsobnosti,
-         kontrolujú ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov mesta,
-         dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta a s majetkom štátu, ponechaného mestu na dočasné hospodárenie, ako aj na investičnú podnikateľskú činnosť mesta,
-         dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia mesta.
 
 1. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc v oblasti výkonu štátnej správy.
 2. Pri Mestskom zastupiteľstve v Šahách sa zriaďujú nasledovné stále komisie :
-         komisia finančná
-         komisia pre rozvoj kultúry a vzdelávania
-         komisia pre mládež a šport
-         komisia sociálna a zdravotná 
-         komisia výstavby a životného prostredia
-         komisia pre rozvoj podnikateľskej činnosti, poľnohospodárstva, cestovného ruchu a agroturistiky
-         komisia bytová, správy mestského majetku
-         komisia pre ochranu verejného poriadku a boja proti kriminalite.
 
Komisie spravidla majú 7 členov, predsedu komisie z radov poslancov MsZ volí prvé zasadnutie MsZ.
 
 1. Mestské zastupiteľstvo podľa potreby môže komisie zlučovať, rozčleňovať, resp.zrušiť.
 2. Organizačná štruktúra komisie :
a/ predseda komisie :
-         riadi a organizuje prácu komisie,
-         zvoláva jej schôdze a vedie ich, spoločne so zapisovateľom komisie pripravuje program schôdze komisie,
-         zostavuje spolu so zapisovateľom komisie plán činnosti na určité časové
obdobie,
-         organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva ,
-         zastupuje komisiu navonok,
-         podpisuje spolu so zapisovateľom uznesenia komisie.
 
b/  podpredseda komisie :
-         je volený z radov poslancov MsZ,
-         zastupuje predsedu komisie v prípade jeho neúčasti na zasadnutí komisie,
 
c/  zapisovateľ komisie :
-  je menovaný z radov odborných pracovníkov z mestského úradu, na rokovaní
        komisie má poradný hlas,
-   spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie a
zabezpečuje prípravu programu schôdze,
-  vedie dokumentáciu o činnosti,
-  zabezpečuje nevyhnutnú administratívu súvisiacu s činnosťou komisie,
-  plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí komisia,
 
d/  ostatní členovia komisie :
     Komisia poveruje jednotlivých členov komisie úlohami patriacimi do okruhu
     jej činnosti.
 
 1. Členstvo komisii zaniká, keď člen bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia sa nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia komisie.
 
Článok IX.
Mestský úrad
 
1.   Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Je zložený z pracovníkov mesta a zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj ďalších zriadených orgánov mestského zastupiteľstva.
 1. Organizáciu mestského úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje mestské zastupiteľstvo. Organizácia mestského úradu je závislá od majetku a od počtu jeho obyvateľov. Na čele mestského úradu je prednosta úradu.
Mestský úrad na čele s prednostom sa člení na oddelenia. Oddelenia sa môžu ďalej členiť na referáty.
 
 1. Mestský úrad najmä :
a/  zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta,
b/ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského    zastupiteľstva a komisií,
c/ vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní,
d/  pripravuje návrhy nariadení a vykonáva nariadenia mesta, uznesenie mestského zastupiteľstva a rozhodnutie primátora,
e/  zabezpečuje plnenie úloh výkonu štátnej správy zákonom prenesených na mesto.
 
 1. Štruktúru a obsahovú náplň činnosti mestského úradu a jednotlivých oddelení podrobne pojednáva Organizačný poriadok Mestského úradu v Šahách.
 
Článok X.
Prednosta mestského úradu
 
1. Prednosta mestského úradu je pracovníkom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta.
 
 1. Prednosta :
a/ vedie a organizuje prácu mestského úradu,
b/  zodpovedá za svoju činnosť primátorovi,
c/  podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
d/  zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.
 
Článok XI.
Hlavný kontrolór
 
 1. Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta.
 2. Hlavného kontrolóra do funkcie volí mestské zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.
 
 1. Hlavný kontrolór kontroluje :
a/ príjmy a výdavky rozpočtu mesta,
b/ hospodárenie s majetkom mesta,
c/ hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,
  
 1. Hlavný kontrolór vypracúva: odborné stanovisko k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve.
 2. Hlavný kontrolór za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu.
 3. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadnuť do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom. Výsledky kontroly predkladá mestskému zastupiteľstvu.
 4. Podrobnejšie o činnosti hlavného kontrolóra pojednáva Štatút mesta Šahy v článku IV, § 18.
 
Článok XII.
Mestská polícia
 
 1. Mestská polícia je poriadkový útvar mesta, zriadená mestským zastupiteľstvom, ktoré určuje jej organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jej činnosť. 
 2. Mestskú políciu vedie jej náčelník, ktorého na návrh primátora menuje MsZ. Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
 
 1. Mestská polícia :
      a/  zabezpečuje mestské veci verejného poriadku,
      b/  dbá o verejný poriadok a ochranu životného prostredia mesta,
c/  vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia
     primátora,
d/  plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátora.
 
 1. Príslušník mestskej polície pri plnení svojich úloh je oprávnený požadovať od každého potrebné vysvetlenia  na objasnenie priestupku, ukladať blokové pokuty, zisťovať totožnosť osôb.
 2. Činnosť, základné úlohy, úpravu organizácie MsP, práva a povinnosti, a oprávnenie príslušníkov MsP, vzťah MsP  k samosprávnym orgánom mesta a jej spoluprácu s inými orgánmi bližšie upravujú ustanovenia zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, Štatút mesta Šahy a Organizačný poriadok MsP v Šahách.
 
Článok XIII.
Výbory v mestských častiach
 
 1. Výbory zriaďuje mesto v mestských častiach s vlastným katastrálnym územím, teda v mestskej časti Tešmák a Preseľany nad Ipľom. Členmi výborov sú všetci poslanci, zvolení v mestskej časti. 
 2. Výbory reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta. Dôležité rozhodovania, týkajúce sa mestskej časti napr. zmenu jej katastrálneho územia, schválenia územného plánu zóny a zmeny názvu mestskej časti možno vykonať iba so súhlasom výboru.
 
 1. Oprávnenia a povinnosti výboru.
Výbory najmä:
-         zabezpečujú úlohy zverené im orgánmi mesta,
-         radia sa s obyvateľmi o dôležitých otázkach týkajúcich sa rozvoja mestskej časti,
-         informujú obyvateľov mestskej časti o činnosti mestského zastupiteľstva a o svojich návrhoch, ktoré predkladajú mestskému zastupiteľstvu alebo iným orgánom mesta
-         informujú mestské zastupiteľstvo o požiadavkách a návrhoch občanov týkajúcich sa rozvoja mestskej časti, mesta a jeho hospodárstva,
-         organizujú dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a technickej vybavenosti mestskej časti.
 
 1. Zloženie výborov.
Výbory v mestských častiach tvoria predseda, podpredseda, zapisovateľ a ďalší členovia. Výbory majú 7 členov, predsedom výboru je poslanec MsZ zvolený v mestskej časti.
 
Predseda :
a/  zastupuje výbor navonok,
b/  riadi a organizuje prácu výboru,
c/  zvoláva a vedie schôdze výboru,
d/  vykonáva kontrolu plnenie prijatých opatrení,
e/  organizuje spoluprácu s orgánmi mesta a organizáciami pôsobiacimi v mestskej
     časti.
 
Podpredseda :
-  zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti v rozsahu určenom predsedom.
 
Zapisovateľ :
a/  vykonáva nevyhnutné administratívne úkony výboru,
b/  zodpovedá za prípravu rokovania výboru,
c/  plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí výbor.
 
Deľbu činnosti medzi ostatnými členmi určuje predseda podľa miestnych
podmienok a potrieb. Poveruje ich s konkrétnymi úlohami.
 
 1. Metódy práce výborov:
a/  základným poslaním výborov je spoločné prerokovanie dôležitých otázok a úloh
     na pracovných schôdzach a ich osobný styk s občanmi,
b/  schôdze výborov sa konajú podľa potreby, minimálne raz za dva mesiace.
     Oznam o schôdzi výboru musí byť vynesený a zverejnený obvyklým spôsobom  najneskôr 3 dni pred schôdzou. Na prerokovanie dôležitých otázok môžu
  výbory zvolávať vo svojich obvodoch verejné zhromaždenie občanov,
c/  výbory sa podieľajú na plnení úloh, ktoré vychádzajú z vyhradenej právomoci
     mestského zastupiteľstva /§ 11 ods. 3. zákona o obecnom zriadení / , jeho
     rozhodnutí a opatrení primátora, a na príprave rokovania zastupiteľstva najmä
     v prípade prerokúvania vecí týkajúcich sa občanov mestskej časti.
 
 1. Vzťahy výborov k orgánom mesta.
a/  k primátorovi :
-         primátor mesta koordinuje a usmerňuje prácu výborov a zvoláva porady na
riešenie konkrétnych úloh rozvoja mesta. Má právo pozastaviť výkon opatrenia výboru v prípade, ak odporuje zákonu alebo všeobecne záväznému nariadeniu mesta a predložiť vec na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu,
-         výbory predkladajú iniciatívne návrhy primátorovi a mestskému zastupiteľstvu
 
b/  ku komisiám :
     výboru spolupracujú s komisiami najmä
-         pri prerokovaní rozpočtu mesta
-         pri zabezpečovaní úloh mestskej časti v sociálnej oblasti
-         pri riešení otázok, ktoré komisie prerokujú a ktoré sa týkajú mestskej časti.
 
c/   k mestskému úradu a k mestskej polícii :
-         výbory spolupracujú s mestskou políciou vo veciach verejného poriadku a
ochrany životného prostredia,
-         administratívne a organizačné veci výborov zabezpečuje mestský úrad.
 
Článok XIV.
Organizácia, formy a metódy práce samosprávy mesta
 
V činnosti orgánov samosprávy mesta sa ako hlavné princípy uplatňujú :
a/   suverenita občana mesta,
b/   suverenita a samostatnosť mesta,
c/   mesto si volí svoje orgány a zriaďuje úrady,
d/   konať v mene mesta môžu len orgány, zvolené občanmi mesta.
 
Článok XV.
Záverečné ustanovenia
 
1.      Organizačný poriadok Mestského zastupiteľstva v Šahách je súčasťou sústavy
vnútorných organizačných predpisov mestského zastupiteľstva. Jednotlivé otázky
podrobnejšie rozpisujú ďalšie vnútorné predpisy.
Sú to :
a/ rokovací poriadok mestského zastupiteľstva,
b/ pracovný poriadok,
c/ poriadok odmeňovania pracovníkov mesta
d/ zásady jednotnej evidencie a rozpracovania uznesení mestského zastupiteľstva a
    komisií, 
e/ pracovné náplne činnosti mestského úradu,
f/ štatút mesta.
 
2.      Organizačný poriadok mestského zastupiteľstva, jeho zmeny a doplnky schvaľuje
mestské zastupiteľstvo na návrh poslancov a primátora.
 
3.      Dňom nadobudnutia účinnosti tohto organizačného poriadku sa ruší Organizačný
poriadok Mestského zastupiteľstva v Šahách schválený dňa 15. 1. 1999.
 
4.      Organizačný poriadok MsZ schválený Mestským zastupiteľstvom v Šahách
nadobúda účinnosť dňom 29. 1. 2003.

5. Zmena názvu komisie kulúry a vdelávania v Čl. VIII ods. 6 bola vykonaná Mestským zastupiteľstvom v Šahách dňa 31.01.2007.
 
 
 
 
 
Ing.Ján Lőwy
primátor mesta
 
 
 

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka