Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné informácie

knižnica

Knižnica

Adresa: Šahy, J.Kráľa 52
Tel.: 036/7410940
Fax: 036/6373609
Mobil: 0911990382
Otváracie hodiny
Pondelok:voľný deň
Utorok:13.00-17.00
Streda:8.30-11.3013.00-17.00
Štvrtok:8.30-11.3013.00-17.00
Piatok:13.00-17.00
Sobota:9.00-12.00

 

kniznica

Iveta TONHAISEROVÁ

Tel: 036/7410940

E-mail: kniznica@sahy.sk

vedúca knižnice


 

Magdaléna MAJOROŠOVÁ

Tel: 036/7410940

E-mail: kniznica@sahy.sk

úsek beletrie pre dospelých


 

Tímea STANKO

Tel: 036/7410940

E-mail: kniznica@sahy.sk

úsek detskej literatúry


 

Szilvia ZSOLNAY

Tel: 036/7410940

E-mail: kniznica@sahy.sk

úsek náučnej literatúry


 

 

 

ONLINE KATALÓG: http://mask.snk.sk/

 

 

Mestská knižnica ako kultúrne, vzdelávacie, informačné a sociálne centrum ponúka kultúrne, využitie, možnosť celoživotného vzdelávania, informácie z knižničných prameňov i prístup k internetu. Do roku 1960 mala štatút okresnej knižnice.
Od 1. októbra 2003 vyvíja svoju činnosť pri Mestskom úrade v Šahách. V súčasnej dobe poskytuje knižničné a informačné služby v meste Šahy a jeho častiach. Jej služby však využívajú čitatelia celého hontiansko-poipeľského regiónu.
 
Knižnično-historické pamiatky regiónu
Stopy po knižniciach sa objavujú v našom regióne už od stredoveku. Knižnicami sa mohli pýšiť nielen kláštory, ale aj súkromné osoby, hlavne z radov šľachty. Žiaľ, ešte aj pamiatky po týchto knižniciach boli zničené vo víre dejín.
Prvé zachované pamiatky, ktoré svedčia o náruživom zberateľstve kníh, pochádzajú z 18. storočia. Ide predovšetkým o súkromné zbierky, ktoré boli symbolom bohatstva šľachtických rodín, o prvé školské a ľudové knižnice, ktoré existovali v skromnejších podmienkach a požičiavali svoje zbierky.
Zo súkromných zbierok bola najvýznamnejšia v našom regióne knižnica Jánosa Breznyíka z Banskej Štiavnice so 4034 zväzkami, knižnica Pála Dacsoa z Kosihoviec /2000 zväzkov/, knižnica Antala Pécha z Banskej Štiavnice /400 zväzkov/, Luczenbacherova knižnica zo Szobu /2500 zväzkov/, knižnica Majthényiovcov z Leseníc /2344 zväzkov/, knižnica Zsigmonda Zmeskalla z Kostolných Moraviec /750 zväzkov/ a knižnica Rakovszkyovcov z Lontova /8000 zväzkov kníh/.
V roku 1834 bol založený Spolok Hontianskeho kasína a v roku 1873 pri spolku z verejných zbierok vybudovali prvú verejnú knižnicu. Darmi prispel kardinál János Simor, biskup Arnold Ipolyi a stoličný hodnostár Lajos Pongrácz /2900 titulov, spolu 3500 zväzkov/. Knihy boli uložené v čitárni v 9 skriniach, kde boli každý deň dostupné. Týždenne trikrát poobede od tretej do štvrtej hodiny vykonávala knižnica výpožičnú službu. Členské bolo 8 korún ročne.
V oku 1898 bolo otvorené Hontianske múzeum. V kultúrno-historických zbierkach múzea sa nachádzalo aj množstvo kníh. Podľa inventúry v r. 1912–13 knižnica múzea vlastnila už 6209 knižničných jednotiek.
Knižničná sústava na Slovensku po druhej svetovej vojne dosiahla veľkého rozkvetu. Hoci už od r. 1919 existoval zákon, podľa ktorého sa rozvíjali knižnice na Slovensku, len knižničný zákon z roku 1959 stanovil rozvoj Jednotnej sústavy knižníc na Slovensku.
 
Krátka história Mestskej knižnice v Šahách
Mestská ľudová knižnica v Šahách bola založená v roku 1948. Svoju činnosť začala v budove dnešnej predajne nábytku Frasch. Zastávala zároveň funkciu okresnej knižnice. O niekoľko rokov sa knižnica presťahovala do väčších priestorov, kde bolo možné vytvoriť samostatnú čitáreň, výpožičné priestory a kanceláriu /budova nad autobusovou zastávkou/.
Prvou riaditeľkou knižnice, ktorá zastávala túto funkciu niekoľko mesiacov, bola p. Brzová. Po nej nasledovala Anna Czölderová.
Do roku 1960 knižnica pôsobila ako okresná inštitúcia.
1. augusta 1960 nastúpila na post riaditeľky Mestkej ľudovej knižnice v Šahách Etela Horniaková. V tom čase bol počet obyvateľov mesta 4860, na jedného obyvateľa  pripadli 2 knihy, na jedného čitateľa 17 vypožičaných kníh.
V roku 1961 sa knižnica znovu presťahovala, tentoraz do budovy, ktorá do l. novembra 2004 slúžila pre účely knižnice. Okrem riaditeľky knižnice stáli v službách čitateľom 3 knihovníčky: na oddelení krásnej literatúry Georgína Morvayová, na oddelení mládežníckej literatúry Estera Gyekiczká, oddelenie náučnej literatúry viedla Mária Lacková.
1. augusta 1979 funkciu riaditeľa knižnice prevzal Štefan Čerba. Pričinením troch knihovníčok /krásna literatúra: Jurina Morvayová, mládežnícke oddelenie: Estera Gyekiczká, oddelenie náučnej literatúry: Marta Solmošiová/ dosiahla knižnica vynikajúce výsledky aj na okresnej úrovni. Intenzívnym doplňovaním dvojjazyčného knižničného fondu a rozmanitými knižničnými podujatiami sa dosiahol nesmierny rozvoj knižnice.
V roku 1983 J. Morvayová odišla do dôchodku a na úsek beletrie pre dospelých nastúpila nová pracovníčka Eva Hammersmithová, ktorá pracovala v knižnici do roku 1988.
V decembri 1989 mesto vytvorilo jednotnú kultúrnu inštitúciu, a to Mestské kultúrne stredisko v Šahách, ktorého súčasťou sa stala aj knižnica. V tomto období knižnica evidovala 1442 čitateľov, 50 574 výpožičiek a 150 podujatí. Vedúcou knižnice sa stala Marta Solmošiová.
Knižničné služby vykonávajú okrem vedúcej tri odborné pracovníčky: na oddelení krásnej literatúry Mária Čerbová, na oddelení mládežníckej literatúry Magdaléna Majorošová, na oddelení náučnej literatúry Mária Forgáčová.
V roku 1997 bol počet čitateľov knižnice 1530, z toho 658 detí. Čistý knižničný fond bol 37 053 zväzkov. Počet výpožičiek za rok 74 784. Prírastok knižného fondu za rok bol 694 zväzkov v hodnote 77 800 Sk.
Činnosť knižnice v rámci MsKS prebiehala pod vedením nasledovných  riaditeľov: Štefan Čerba /od r. 1990 do 31. júla 2000/, Ing. Gábor Béres /1. aug. 2000 do 31. dec.2001/, Mgr. Tibor Pálinkás /1 jan. 2002 do 31. aug. 2003/.
Od 1. sept. 2003 Mestská knižnica po zrušení MsKS patrí priamo pod odbor školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Šahách.
Knižnica v súčasnosti buduje svoj knižničný fond v slovenskom i maďarskom jazyku na troch oddeleniach:
– na oddelení literatúry pre deti a mládež,
– na oddelení krásnej literatúry pre dospelých,
– na oddelení odbornej a náučnej literatúry.
Po r. 2000 sa uskutočnila veľká očista knižničného fondu. Vyradilo sa obrovské množstvo opotrebovanej i zastaranej literatúry, takže stav knižničného fondu vykazuje v posledných rokoch klesajúcu tendenciu. Po uzavretí revízie knižničného fondu v roku 2004 predstavuje stav čistého fondu 30 000 zväzkov kníh.
Štyri odborné  pracovníčky vykonávajú nasledovné knižničné služby:
– absenčné a prezenčné výpožičky,
– bibliograficko-informačnú službu,
– vyhotovenie rešerší,
– telefonickú informačnú službu,
– internetovú službu,
– medziknižničnú výpožičnú službu,
– rezervovaciu službu.
Ročne sa uskutoční 70-80 podujatí pre dospelých a pre deti. Množstvo podujatí sa uskutoční svojpomocne, v rámci vlastných možností, ale sú pravidelné aj besedy so spisovateľmi, literárne večery, prednášky, podujatia z oblastí histórie a národopisy atď.
Pre deti organizujeme  literárne hodiny, prednášky, kvízy a súťaže. Často sú v knižnici inštalované výstavy ručných prác, výtvarných prác a čitateľských denníkov žiakov.
Už viac ako 15 rokov vyvíja úspešnú činnosť Literárny klub dôchodcov a 7 rokov Klub žien pri knižnici. Pravidelné mesačné podujatia ako i slávnostné stretnutia pri príležitosti rôznych sviatkov sa tešia veľkému záujmu a obľube medzi členmi.
Mestská knižnica od januára 2005 pracuje v nových priestoroch na sídlisku Tabáň na Ul. Janka Kráľa č. 52.
 

 

Celkový stav knižného fondu: 30 884 kníh v hodnote 1 443 969,- Sk                   v nasledovnom zložení:
odborná literatúra pre dospelých
8 093 ks
26 %
beletria pre dospelých
13 705 ks
44,4 %
odborná literatúra pre deti
1 183 ks
3,8 %
beletria pre deti
7 903 ks
25 %
z toho hudobniny
255 ks
 
Knižný fond sa buduje sústavne v slovenskom a maďarskom jazyku.
Čitatelia: knižnica má ročne 1500 čitateľov.
SLUŽBY ČITATEĽOM
Absenčné výpožičky
výpožičná doba 1 mesiac, v odôvodnených prípadoch môže byť kratšia
Prezenčné výpožičky
uskutočňujú sa v čitárni knižnice
Bibliograficko-informačná služba
z primárnych a sekundárnych informačných prameňov
Medziknižničná výpožičná služba
na žiadosť návštevníkov  knižnice
Rezervovacia služba
na žiadosť z KF knižnice
Služba Internet
cez výpožičné hodiny
Súbory kníh na žiadané témy
zostavujú pracovníčky knižnice z KF a pomocou kartoték
Katalógy knižnice
autorové, názvové, systematické
Kartotéky knižnice
sú budované z výstrižkov novín a časopisov (personálne, regionálne, spoločenskovedné, zemepisné, dejepisné, životné prostredie, ľudové zvyky, detské hry)
KOLEKTÍVNE FORMY PRÁCE KNIŽNICE
Literárny klub dôchodcov
pracuje od r. 1989 (besedy, prednášky, hudobno-literárne pásma, ľudové zvyky)
Klub žien
pracuje od r. 1997 (besedy, prednášky, literárne pásma, výstavy ručných prác)
Podujatia pre deti
hodiny informatickej výchovy, besedy, prednášky, literárne a zábavné kvízy, súťaže
Podujatia pre mládež
hodiny informačnej výchovy, besedy, prednášky
Podujatia pre dospelých
besedy, prednášky

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka