Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zásady udeľovania uznaní

UDEĽOVANIE VEREJNÝCH UZNANÍ

ZÁSADY UDEĽOVANIA VEREJNÝCH UZNANÍ

CENA MESTA ŠAHY

 
 
 
Čl.1 Úvodné ustanovenie
Zásady o udeľovaní Ceny mesta Šahy /ďalej len „Cena mesta“/ upravujú postup pri udeľovaní Ceny mesta.
Cena mesta sa udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o výstavbu, rozvoj, propagáciu a zveľadenie mesta, ako aj za vzornú reprezentáciu mesta v oblasti vedy, školstva, kultúry, umenia a športu.
Cenu mesta možno udeliť aj občanom, ktorí pri živelných pohromách, požiaroch, povodniach a pod. s nasadením vlastného života zachránili ľudské životy alebo majetok. Vo vínímočných prípadoch sa može titul Nositeľ ceny mesta Šahy udeliť aj in memoriam.
 
Čl.2   Postup pri udeľovaní Ceny mesta
Návrh na udelenie Ceny mesta predkladá primátor, poslanci MsZ a občania mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
Návrh obsahuje:
a/ Meno, priezvisko a titul navrhovaného:
b/ Adresa trvalého pobytu:
c/Odôvodnenie návrhu na ocenenie vo vzťahu k mestu Šahy v rozsahu min. 1/2 A4:
d/ Údaje o navrhovateľovi: Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt.
O udelení Ceny mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo svojím uznesením po predchádzajúcom prerokovaní v  v komisiách MsZ, ktorých vymedzenej činnosti sa dôvod udelenia týka.
 
Čl.3
Vyznamenaným jednotlivcom patrí čestný titul „Nositeľ Ceny mesta Šahy“. Cenu mesta tvorí plaketa s erbom mesta s nápisom „Cena mesta Šahy“ a pamätný list.
S udelením Ceny mesta sa v mimoriadných prípadoch / záchrana života, majetku, majetkový prínos pre mesto / vypláca finančná odmena najviac do výšky 200,- EUR. O jej výške rozhoduje MsZ.
Slávnostné odovzdanie Ceny mesta vykonáva primátor mesta na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva roku, v čase jeho neprítomnosti zástupca primátora.
Vyznamenaní, ktorým bola udelená Cena mesta, sa pri slávnostnom udelení zapisujú do Pamätnej knihy mesta Šahy.
Cena mesta sa môže udeľovať ročne najviac jedenkrát a môže sa udeliť najviac 3 laureátom.
 
CENA PRIMÁTORA MESTA ŠAHY
 
 
Cenu primátora mesta udeľuje primátor občanom za úspešnú a záslužnú činnosť v pospech mesta.
Cenu primátora tvorí plaketa s erbom mesta s nápisom „Cena  primátora mesta Šahy“.  Vyznamenanému sa vystaví pamätná listina, ktorá obsahuje údaj, za akú činnosť bola cena primátora mesta udelená.
Cena primátora mesta sa môže udeliť najviac 3 laureátom ročne.
Cena primátora mesta sa môže udeliť aj viackrát tej istej osobe, najskôr však po uplynutí 5 rokov od je predchádzajúceho udelenia tejto osobe.
O udelení ceny primátora mesta rozhoduje primátor mesta Šahy.
Evidencia sa vedie v kronike mesta Šahy, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli ceny jednotlivým osobám udelené.
   
 
 
ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA ŠAHY
 
 
Čl.1  Zásady pre udeľovania čestného občianstva upravujú postup pri udeľovaní čestného občianstva mesta Šahy.
Čestné občianstvo mesta Šahy možno udeliť predovšetkým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov, šírenie dobrého mena mesta vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi v oblasti vedy, kultúry, umenia a športu.
Čestné občianstvo možno udeliť  osobe, ktorá nemá trvalý pobyt v meste šahy a to aj cudzím štátnym príslušníkom. Čestné občianstvo mesta nezakladá štátne občianstvo. Vo výnimočných prípadoch sa môže titul Čestný občan mesta Šahy udeliť aj in memoriam.
 
Čl.2  Postup pri udeľovaní čestného občianstva
Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Šahy predkladá primátor mesta.
Návrh na udelenie čestného občianstva obsahuje:
  1. meno, priezvisko a titul navrhovaného
  2. miesto trvalého pobytu
  3. zdôvodnenie návrhu na udelenie čestného občianstva vo vzťahu k mestu Šahy v rozsahu min 1/2 A4.
  4. údaje o navrhovateľovi: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt.
O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov, svojím uznesením, po predchádzajúcom prerokovaní v komisii MsZ kultúry a vzdelávania. 
 
Čl. 3
Slávnostné odovzdanie listiny o udelení čestného občianstva a plakety s erbom mesta s nápisom „Čestný občan mesta Šahy“ sa vykonáva na verejnom slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne, a to aj v jazyku pocteného občana.
Čestný občan mesta sa pri tejto príležitosti, alebo pri prvej návšteve mesta / v prípade cudzích štátnych príslušníkov/ zapisuje do „ Pamätnej knihy mesta Šahy“.
Čestné občianstvo mesta sa môže udeľovať najviac jednej osobe ročne.
Mestské zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať, ak zo závažných dôvodov čestný občan mesta nie je tejto pocty hodný.
 
Čl. 4
   a/ Predkladanie návrhov na verejné uznania, ako aj zápis do „Pamätnej knihy mesta Šahy“ zabezpečí oddelenie kultúry MsÚ.
   b/  Termín predkladania návrhov na udeľovanie verejných uznaní je stanovený do 31. októbra príslušného kalendárneho roku.
 
 
Čl. 5 Záverečné ustanovenie
Zásady o udeľovaní verejných uznaní boli schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 30. 03. 2011 s platnosťou od 1.4.2011. Zásady o udeľovaní verejných uznaní schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 28.2.2001 strácajú týmto platnosť v plnom rozsahu.
Zmeny a doplnky zásad o udeľovaní verejných uznaní schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
Zásady o udeľovaní verejných uznaní nadobúdajú právoplatnosť dňom schválenia.
   
 
Ing. Ján Lőwy, primátor mesta Šahy

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka